POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Czerwonak z siedzibą przy ul. Źródlanej 39, 62-004 Czerwonak, reprezentowany przez Wójta Gminy Czerwonak. Dane do korespondencji: Urząd Gminy Czerwonak z siedzibą przy ul. Źródlanej 39, 62-004 Czerwonak lub adres e-mail: [email protected]  

2.Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Urząd Gminy Czerwonak z siedzibą przy ul. Źródlanej 39, 62-004 Czerwonak lub adresem e-mail: [email protected]   

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:

a.art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b.art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego interesie publicznym;

4.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować nieważnością oddanego głosu na realizację budżetu obywatelskiego na terenie Gminy Czerwonak na rok 2022.

5.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

6.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących administratora danych w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne 

i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc administratorowi danych w dochodzeniu należnych roszczeń.

7.Posiada Pani/Pan prawo do:

a.sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

b.żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

c.żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

d.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

e.przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

8.Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9.Na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnych, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbedny, wskazany w klasyfikacji JRWA.

10Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).