Przejdź bezpośrednio do treści

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Czerwonak zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej czerwonak.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Siodła
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 616544226

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Czerwonak- Czerwonak 62-004 ul. Źródlana 39

         Budynek Urzędu znajduje się przy drodze wojewódzkiej 196. Z drogi wojewódzkiej 196 – ulica Gdyńska - wjeżdżamy w drogę asfaltową - ulicę Leśną. Po przebyciu 1 kilometra należy zjechać z ronda pierwszym zjazdem. Cel - ulica Źródlana 39 zostanie osiągnięty. Droga do Urzędu prowadzi do otwartego parkingu przed budynkiem. Parking jest ogólnodostępny, bezpłatny, a jego nawierzchnia wykonana została w kostce brukowej. Parking posiada specjalnie przygotowane, oznaczone i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te zostały ulokowane bezpośrednio przy chodnikach prowadzących do podjazdów dla osób niepełnosprawnych, umożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do budynków.

Istnieje również możliwość dojazdu do Urzędu Gminy za pomocą komunikacji miejskiej, tuż przed budynkiem Urzędu znajdują się przystanki autobusowe linii 312 oraz 341. 

Do budynku urzędu prowadzi jedno wejście. Budynek posiada trzy odrębne wyjścia ewakuacyjne.

Teren przed Urzędem jest oświetlony oraz wyposażony w profesjonalny system monitoringu.

W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. 

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. 

W Urzędzie jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

Urząd dysponuje podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość dotarcia do pomieszczenia obsługi interesantów - Sali Obsługi Klienta, gdzie zostaną obsłużeni w każdym temacie.

Toalety są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez uchwyty, obniżone muszle sedesowe, szerokie drzwi i przestrzenne pomieszczenie.