DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Czerwonak zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej czerwonak.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna - wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkami z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Pludra
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 616544205

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Siedziba Urzędu Gminy zlokalizowana jest w dwóch różnych budynkach.

 • Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

Do budynku Urzędu Gminy Czerwonak wchodzi się jednym wejściem od strony ul. Źródlanej, do którego prowadzą schody i pochylnia, która jest w trakcie przebudowy. Dla osób poruszających się na wózku dostępny jest tylko parter. Z holu głównego dostępny jest Punkt Informacyjny oraz Sala Obsługi Klienta, gdzie odbywa się obsługa klientów; toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez uchwyty, wolną przestrzeń obok muszli ustępowej, szerokie drzwi i przestronne pomieszczenie. Z korytarza dochodzącego do holu dostępne są pomieszczenia Wydziału Podatków i Opłat, Wydziału Dialogu Społecznego, Wydziału Promocji Zdrowia, Wydziału Promocji i Rozwoju oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Do pozostałych przestrzeni prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku brak jest informacji głosowych, świetlnych i pętli indukcyjnych. 

Na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Czerwonak od strony ul. Źródlanej zapewniono 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, posiadają one oznaczenie poziome i pionowe. Obsługa tych miejsc odbywa się z drogi manewrowej. 

Do budynku można wejść z psem asystującym, jednak nie zapewniono w pobliżu budynku miejsca wyprowadzania psów asystujących.

W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w formie online bez konieczności wcześniejszego umawiania się.

 • Straż Gminna, os. Leśne 16, 62-028 Koziegłowy

Lokal Straży Gminnej usytuowany jest na parterze bloku mieszkalnego i wchodzi się jednym wejściem dostępnym z zewnątrz. Wielkość progów uniemożliwia samodzielne dostanie się do lokalu Straży Gminnej osobie poruszającej się na wózku.

Brak jest informacji głosowych, świetlnych i pętli indukcyjnych.

W pobliżu lokalu Straży Gminnej istnieje jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane na ogólnodostępnym parkingu, posiada ono oznaczenie poziome i pionowe.

Do budynku można wejść z psem asystującym, jednak nie zapewniono w pobliżu budynku miejsca wyprowadzania psów asystujących.

W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w formie online bez konieczności wcześniejszego umawiania się.