Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych