Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Czerwonak – rejon ulicy Polnej - część B'