Konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak