Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kicin - rejon ul. Swarzędzkiej i Fabrycznej"