Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Kicin - rejon ul. Kościelnej i Swarzędzkiej