Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerwonak - rejon ulicy Szkolnej"