Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Czerwonak w Czerwonaku