Protokół z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej