Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Promnice – rejon ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego"