Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Bolechówku i Potaszach