Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Trzaskowo – część północna"