Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Czerwonak – rejon ulicy Szkolnej" i „Owińska - rejon ulicy Poprzecznej i Kolejowej"