GŁOSOWANIE

Jak zagłosować na projekt?

Głosowanie odbywa się w dniach od 1 czerwca do 9 lipca 2023 r. w formie elektronicznej. 

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec gminy Czerwonak, bez względu na wiek.

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, głos jest uznany za ważny po akceptacji oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Mieszkaniec, który nie posiada meldunku na terenie gminy Czerwonak, może wziąć udział w głosowaniu po złożeniu lub przesłaniu w formie pisemnej do Urzędu Gminy Czerwonak oświadczenia o zamieszkaniu na terenie gminy Czerwonak. Oświadczenie należy dostarczyć do urzędu w terminie od 1 czerwca do 9 lipca 2023 r. Przykładowy druk oświadczenia jest do pobrania TUTAJ 

Jeżeli podczas głosowania pojawi się komunikat zwrotny, że „nie zostałeś zidentyfikowany” należy sprawdzić czy wszystkie podane informacje są poprawne i czy nie zawierają błędów (w tym „literówek”). Być może system nie zidentyfikował oddanego głosu poprawnie, ponieważ osoba głosująca nie posiada zameldowania pod wskazanym adresem. W przypadku otrzymania powyższego komunikatu proszę skontaktować się z Urzędem Gminy Czerwonak.

Nazwy projektów znajdują się na karcie do głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy 4 wybranych projektach, z zastrzeżeniem, że w każdej kategorii kwotowej oddane zostaną po dwa głosy. Głos oddany na mniejszą lub większą liczbę projektów jest nieważny. 

Każdy mieszkaniec gminy Czerwonak może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów w każdej kategorii kwotowej. Do realizacji kwalifikować się będą te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów (w danej kategorii kwotowej) z zastrzeżeniem, że kolejny z listy rankingowej będzie wchodził projekt z innej miejscowości niż poprzednie, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Czerwonacki Budżet Obywatelski.

W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów w danej kategorii kwotowej, o kolejności decyduje losowanie przeprowadzone przez osoby wyznaczone przez Wójta Gminy Czerwonak z zachowaniem zasady transparentności.

Elektroniczny formularz do głosowania dostępny jest TUTAJ