GŁOSOWANIE

Jak zagłosować na projekt?

Głosowanie odbywa się w dniach od 5 do 26 września 2022 r. w formie elektronicznej. 

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec gminy Czerwonak.

Mieszkaniec, który nie posiada meldunku na terenie gminy Czerwonak, może wziąć udział w głosowaniu po złożeniu lub przesłaniu w formie pisemnej do Urzędu Gminy Czerwonak oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie gminy Czerwonak. Oświadczenie należy dostarczyć do urzędu w terminie od 5 do 26 września 2022 r.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy dokładnie 3 wybranych projektach spośród wszystkich umieszczonych na karcie do głosowania. Głos oddany na mniejszą lub większą liczbę projektów jest nieważny. 

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, głos jest uznany za ważny po akceptacji oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Każdy mieszkaniec gminy Czerwonak może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów. Do realizacji kwalifikować się będą te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem, że kolejny z listy rankingowej będzie wchodził projekt z innej miejscowości niż poprzednie, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Czerwonacki Budżet Obywatelski.

W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, o kolejności decyduje losowanie przeprowadzone przez osoby wyznaczone przez Wójta Gminy Czerwonak z zachowaniem zasady transparentności.

Elektroniczny formularz do głosowania dostępny jest TUTAJ